Visie

De kracht van STORM

Theatermakerij STORM richt zich op bewegingstheater, waarbij de expressiemogelijkheden van het lichaam worden ontdekt door middel van de beweging. Onze activiteiten bevinden zich op het snijvlak van sport en theater. Wij kiezen voor fysiek theater zodat alle deelnemers zich snel betrokken voelen; de één voelt zich meer aangetrokken door het theatrale en de ander door het sportieve aspect. Door de combinatie zorgen we voor actieve, uitdagende workshops, waarbij de deelnemers veel doen. Zo durven zij zich makkelijker te laten gaan en doen enthousiast mee.

Persoonlijkheids- ontwikkeling

Tijdens de activiteiten van Theatermakerij STORM worden de deelnemers uitgedaagd te onderzoeken wat zij kunnen. Gecoacht door onze gediplomeerde docenten ervaren zij dat ze meer in hun mars hebben dan ze vooraf dachten, waardoor het zelfvertrouwen wordt vergroot en ze meer ruimte durven innemen. Zo wordt er gewerkt aan de groepscohesie en de persoonlijke ontwikkeling. 

Wat is fysiek theater?

Fysiek theater is empathisch vermogen kunnen omzetten in lichaamstaal. Bij theater transformeer je je naar een ander karakter. Deelnemers leren zich te uiten op een andere manier dan verbaal. Het versterken van het lichaamsbewustzijn en werken aan zelfvertrouwen is hierin leidend om jezelf, de ander en de groep beter te leren kennen.

Onder fysiek theater vallen verschillende disciplines. Fysiek theater is een stroming binnen de podiumkunsten. Het is onderdeel van toneelspelen, net zoals teksttoneel, musical en cabaret.

Bij Theatermakerij STORM werken we met:

Bewegingstheater is een vorm van theater waarbij wordt uitgegaan van de fysieke capaciteiten van de uitvoerenden (spelers, dansers). De bewegingen worden in combinatie met de verbeelding, omgezet in een soort fysieke beeldtaal.

Maatschappelijk verantwoord

Theatermakerij STORM ziet het als taak de educatie maatschappelijk uit te dragen. In onze workshops wordt veel gewerkt aan groepsbinding en persoonlijkheidsontwikkeling. Daarnaast vinden we het van belang dat er projecten zijn die gevoelige thema’s aan de kaak stellen, met als doel de kijkers mee te nemen in de thematiek. Waardoor zij zich makkelijker kunnen verplaatsen in de situatie van anderen en een groter empathisch vermogen opbouwen. Dit alles met als doel een mooiere samenleving te creëren.

21 eeuwse vaardigheden

De workshops en dagprojecten van STORM dragen bij aan het ontwikkelen van 21 eeuwse vaardigheden van het SLO, waaronder:

Dit gebeurt tijdens oefeningen en ook tijdens het samenwerken om scènes te maken. Het uitbeelden en abstraheren is hier een uiting van.

Doordat de workshop verzorg wordt met hele/halve groepen, werken de kinderen veel samen. Anders dan in de klas wordt er bij deze samenwerking een beroep gedaan op het zelfstandig oplossen van problemen, luisteren naar elkaar, oefenen van ideeën die de ander heeft aangedragen. Door verschillende oefeningen wordt de groep hechter en komt er positieve werksfeer met meer vertrouwen in elkaar.

De samenwerking kan niet zonder communicatie. Dit wordt zowel visueel, verbaal en non-verbaal getraind.

Er wordt gewerkt met feedback geven op elkaars werk. Aan de hand van duidelijke opdrachten worden de kinderen begeleid in het geven van tips en tops met als doel kritisch te kijken naar elkaars werk en hier mee verder aan de slag te gaan.

We zullen veelal in kleine groepjes werken die zelfstandig een toneelstuk repeteren. Hierbij loopt de docent rond en begeleidt de groepjes, maar voor het vergrootte gedeelde zullen de kinderen zelfstandig werken, waarbij er meningsverschillen zijn en tijdsdruk om tot presentaties te komen. Hierdoor zullen zij productief moeten samenwerken en de problemen oplossen, zodat de kinderen leren oplossingsgericht en productief te werken.

De kerndoelen van het SLO vormen de basis voor onze workshops

De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

De activiteiten van Theatermakerij STORM dragen op de volgende wijze bij aan het behalen van dit kerndoel:

  • Onze workshops zijn gericht op fysiek theater, waarbij middels spel en beweging de vrije expressie wordt gestimuleerd. Het tonen van emoties, kwetsbaarheid en kracht vormt daarbij het voornaamste doel.
  • Onze dagprojecten bevatten een presentatie of voorstelling waarin de leerlingen worden getraind in het zichzelf presenteren voor een groep.

De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

De activiteiten van Theatermakerij STORM dragen op de volgende wijze bij aan het behalen van dit kerndoel:

  • Tijdens de workshops worden de leerlingen actieve en positieve wijze gecoacht door onze docenten.
  • De leerlingen leren om zowel zijn/haar eigen prestatie, dat van een andere leerling en van de groep te reflecteren.
  • Middels reflectie wordt getracht de groep te ondersteunen om te komen tot het best haalbare resultaat.

De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

De activiteiten van Theatermakerij STORM dragen op de volgende wijze bij aan het behalen van dit kerndoel:

  • De leerlingen komen op een positieve, energieke en leuke manier in aanraking met cultuur.
  • Wij proberen de workshops zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. Sprookjes, legendes en recente films vormen bijvoorbeeld een belangrijke invalshoek voor diverse workshops.
  • Workshops kunnen worden gekoppeld aan een specifiek thema (bijvoorbeeld rondom het themajaar Rembrandt).

De leerlingen leren samen met anderen op een respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten deelnemen, afspraken maken over het reguleren daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden inschatten en daarmee bij activiteiten rekening houden.​​

De activiteiten van Theatermakerij STORM dragen op de volgende wijze bij aan het behalen van dit kerndoel:

  • Al onze workshops kenmerken zich door het fysieke karakter. We maken daarbij een combinatie tussen bewegingsonderwijs en kunstonderwijs. 
  • Onze sportieve workshops zijn sterk gefocust op samenwerken, waardoor de leerlingen leren om rekening te houden met elkaar.
Gevonden
wat je zocht?

Wij denken graag met je mee. Bel 030-879 2 879 of laat hieronder een bericht voor ons achter.